BUDIMO MU'MINI U KONTINUITETU

Hatib: Nezim Halilović Muderris

Braćo i sestre u islamu! Danas 04. ševvala 1429. godine po hidžri, što odgovara 03. oktobru 2008. godine, u prvoj džumi poslije ovogodišnjeg ramazana, hutbu sam naslovio sa «Budimo mu'mini u kontinuitetu". Hvala Allahu, dž.š., Koji nas je u mjesecu ramazanu očistio od grijeha i Koji nas je stavio pod Svoju zaštitu, a koga On, s.w.t., uzme pod Svoju zaštitu, njemu druga zaštita nije potrebna.

Kaže Allah, s.w.t., u 92. ajetu Sure En-Nahl, govoreći o onima koji krše ugovore: "I ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprela kad bi je već bila čvrsto oprela!!!" (Suretu En-Nahl: 92)

Mi smo braćo i sestre, nadati se u toku ramazana učinili mnogo dobrih djela, koja ne smijemo poslije ramazana kvariti grijesima ili nemarom. Zar i mi u ramazanu nismo sklopili ugovor sa našim Gospodarem da ćemo biti časni nosioci islama i zar svojim dobrim djelima nismo zaslužili istigfare i selame meleka? Zato se držimo tog ugovora i natječimo se u dobru, kako nam se naša dobra djela ne bi izbrisala!

Allah, dž.š., u 64. ajetu Sure En-Nur ukazuje ljudima na Svoju, vlast, veličinu, sveznanje i konačan sud: "Allahovo je sve što je na nebesima i na Zemlji. On sigurno zna kakvi ste vi i On će ih (ljude) obavijestiti o svemu što su radili, na Dan kad se budu Njemu vratili. A Allah sve dobro zna!" (Suretu En-Nur: 64)

Braćo i sestre, sve što uradimo od dobra ili zla, naći ćemo kod svoga Gospodara i ništa od toga neće biti umanjeno i svi ćemo se mi susresti sa svojim djelima, kojih će se oni koji ne vjeruju i koji su dvolični stiditi i poželjeti da "tlo ispod njihovih nogu raspukne ili da budu od onih koje će prašina prekriti." Razmišljamo li mi o tom trenutku kada će sva naša djela biti izložena pred nama i kada će se sve tajne objelodaniti? Razmišljamo li o Danu, na kojem neće biti lažnih svjedoka i kada će dijelovi tjela svjedočiti protiv ljudi?!

Blago onima koji su protekli mjesec ramazan proveli: posteći, učeći Kur'an, klanjajući nafile, čisteći svoje imetke kroz zekat, dijeleći sadaku, hraneći postače, pomažući siromahe, čuvajući svoje jezike od ružna govora i čineći dobra djela! Oni su se očistili od grijeha, a velika je to blagodat.

Naši dobri preci su stalno bili u vezi sa ramazanom; pola godine su ga dočekivali, a drugu polovicu su ga ispraćali. Kakav je naš odnos braćo i sestre prema ramazanu? Jesmo li u ramazanu, a ramazan je posebna škola, naučili lekcije iz: strpljivosti, solidarnosti, ustrajnosti, hrabrosti, skrušenosti i samilosti i znamo li te lekcije primijeniti i poslije mjeseca ramazana?
Braćo i sestre! Gospodar ramazana je Gospodar i ostalih mjeseci. On od nas traži da budemo u pokornosti Njemu, tokom cijele godine. On od nas traži da izvršavamo sve naše obaveze i On nam zabranjuje ono što je štetno za nas.

Braćo i sestre! Uz ramazan smo se trudili da budemo redovni u našim džamijama, pa šta nas to spriječava da takvi ostanemo i nakon ramazana? Zato se odazivajmo na pozive muezina i čuvajmo džemat! Nemojmo prolaziti pored džamija, diveći se njihovoj ljepoti, već ih ukrašavajmo našim namazima u njima i održavajmo ih! Pozivi sa munara su pozivi upućeni svima nama. Oni nas zovu na spas na obadva svijeta  «Požuri na namaz! Požuri na spas!» Te riječi su upućene svakom od nas i uistinu su oholi ili «pretjerano hrabri» oni koji se na njih ne odazovu. 

Zato ne dozvolimo da naša srca nakon što su u ramazanu očišćena, budu ponovo zaprljana svakodnevnim grijesima, a srca su podložna promjenama, što potvrđuju riječi Poslanika, s.a.v.s.:

Prenosi Ebu Musa, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Srce je nazvano "kalb" zbog svoje prevrtljivosti. Primjer srca je primjer pera zakačenog za drvo, kojeg vjetar okreće na ovu i onu stranu!" (Ahmed)

I uistinu se srce okreće na ovu ili onu stranu, u ovisnosti od okolnosti u kojima se nalazi. Zar se i naša srca ne okreću tamo – ovamo u potrazi za varljivim dunjalučkim dobrima? Ili zar srca i glave mnogih od nas nisu postala kao prazna burad u kojima odzvanja sve sa čime dođu u dodir, a u praznu buretu sve zvoni? 

Muhammed, s.a.v.s., nas podučava da nakon ramazana postimo još šest dana u ševvalu, jer je to ravno postu čitave godine:

Prenosi Ebu Ejjub, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: «Ko bude postio ramazan, a potom još šest dana ševvala, kao da je postio cijelu godinu!’ (Muslim)

Zato, ne zaboravimo post šest dana ševvala, kako bi postigli nagradu posta cijele godine i time slijedili sunnet Allahova Poslanika, s.a.v.s.! Preporučujem vam da to učinimo odmah na početku mjeseca ševvala, kako nam ova blagodat ne bi promakla, a vrijeme brzlo prolazi.
Muhammed, s.a.v.s., nam preporučuje da budemo što više u ibadetu, te da u onome što budemo činili, makar to bilo neznatno, budemo uporni, kao što stoji u predaji koju bilježi imam Buharija:

Prenosi, Aiša, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Činite onoli­ko koliko možete, jer tako mi Al­laha, Allahu neće dosaditi da vas nagrađuje sve dok vam ne dosa­di da činite dobro. Njemu je naj­draže ono djelo u čijem izvršava­nju čovjek ustraje.” (Buharija)

A imam Muslim bilježi slijedeću predaju: Prenosi, Aiša, r.a.: "Poslanik, s.a.v.s., kada bi nešto radio, radio bi stalno." (Muslim)

Ashabi Poslanika, s.a.v.s, su najbolja generacija muslimana i oni su kako u hadisima stoji "kao zvijezde; za kojim god od njih krenemo, nećemo zalutati." Ali i oni su kao ljudi bili u različiutim stanjima, o čemu govori slijedeća predaja:

Prenosi Enes, r.a.: Ashabi su kazali Poslaniku, s.a.v.s.,: "Allahov Poslaniče, kada smo kod tebe, u srcima osjećamo ono što volimo, a kada se vratimo porodicama i s’ njima boravimo, onda sebe korimo." Poslanik, s.a.v.s., reče: "Kada bi vi kao što ste kod mene bili na drugim mjestima, sa vama bi se rukovali meleki i oni bi vam svojim krilima pravili pravu hladovinu, ali vi ste čas ovako, čas onako." (Buharija)

Gdje smo mi braćo i sestre, a gdje su ashabi Poslanika, s.,a.v.s.? Neki od nas smo čas ovako, a mjesece onako…

Braćo i sestre, uskladimo naše živote sa propisima čiste vjere islama, čuvajmo se grijeha i sumnjivih stvari i natječimo se u dobru! Izađimo na izbore i glasajmo za one koji su najbolji, a to su oni koji padaju Allahu, s.w.t., na sedždu, svjesni činjenice da smo saučesnici u dobru ili zlu sa onima kojima damo naše povjerenje! Zato se bojmo Allaha na predstojećim izborima i ne dozvolimo da zbog rasipanja glasova na više stranaka, na funkcije za načelnike općina i vijećnike u općinskim vijećima dođu oni koji to po svojim moralnim i stručnim kvalitetima ne zaslužuju!

Molim Milostivog Gospodara da nas učvrsti na putu islama, da nas sačuva iskušenja koja nećemo moći podnijeti, da nam oprosti grijehe i uvede nas u obećani džennet, u društvu sa poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!


Sarajevo: 04. ševval 1429.h. / 03. oktobar 2008.g.

Hutba: Džamija “Kralj Fahd”

Hatib: Nezim Halilović Muderris

izbufinskoj
Islamska zajednica Bošnjaka u Finskoj je osnovana 11.11.1995 godine u Helsinkiju

Komentariši