ZEKAT – POTVRDA VJERE I TEMELJ DUHOVNOG, MENTALNOG I MATERIJALNOG PROČIŠĆENJA I STABILNOSTI

 

Hvala Uzvišenom Allahu koji nam život i opskrbu daje i otvara naša srca prema onima kojima je pomoć potrebna, štiteći nas od škrtosti, pohlepe i bezosjećajnosti. Neka je Allahov blagoslov i spas na našeg uzora i poslanika, Allahovog miljenika, Muhameda, koji nam svojim primjerom pokaza putokaz za spas i sreću na ovom i na budućem svijetu.

Zekat je pojam čije je ispravno razumjevanje i primjena od krucijalne važnosti kako za muslimana kao pojedinca tako i za cjelokupnu zajednicu muslimana. Nažalost, mali je broj savremenih muslimana koji taj pojam razumjevaju na odgovarajući način. Šta u stvari znači taj pojam i koliko je on značajan pokušaćemo dijelom da pojasnimo i u ovoj hutbi. Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Zekat je jedan od pet stubova islama i označava čišćenje imetka od nečistoća kao pripreme za njegov rast, napredak i uvećavanje. Sa šerijatskog aspekta, zekat podrazumjeva određeni dio imovine koju, u skladu sa Allahovim propisima, treba distribuirati među kategorijama ljudi koji imaju određenu potrebu. Također, ta riječ označava i sam čin davanja ili izdvajanja dijela imovine. Određeni islamski učenjaci, tumačeći značenje riječi zekat, kažu da je dio imovine koji se daje u skladu sa ovom islamskom obavezom nazvan zekatom upravo zato što on uvećava imovinu iz koje je izdvojen i štiti je od propadanja i uništenja.Također, većina učenjaka se slaže da zekat ima višestruke efekte, pa tako pomenuto čišćenje i napredovanje se ne odnosi samo na imovinu, nego i na osobu koja daje zekat, čisteći i njegovu dušu, kao i na osobe koje primaju zekat, temeljeći to mišljenje na Kur'anskom ajetu iz sure Tevbe:

Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš…’ (et-Tevbe, 103.)

Gledano iz ugla većine zekatnih obaveznika, danas, vidljiv i naglašen je samo njihov čin davanja kao čin finansiranja i odricanja od dijela imovine. Međutim, kao što to, na temelju citiranog ajeta, i jedan od najpoznatijih savremenih islamskih učenjaka Jusuf El-Kardawi u svom Fikhu-l-zekatu kaže, islam ne gleda na davaoca zekata kao puki izvor sredstava ili finansijera, već kao osobu kojoj je stalno potrebno duhovno i materijalno pročišćenje i blagoslov.

U navedenom ajetu, kao i na još jedanaest mjesta u Kur'anu za zekat se koristi pojam sadakah ili plural te riječi sadakat. Također, u hadisima Muhammeda alejhi selam riječ sadakah se vrlo često javlja kao sinonim riječi zekat, pa je Muhamed alejhi selam i prilikom poznatog slučaja, davanja uputa ashabu Muazu ibn Džebelu, kada ga je slao za namjesnika u Jemen rekao između ostalog:

”Obavijesti ih da je Allah propisao zekat (sadaqah) na njihovu imovinu da bude uzet od njihovih bogatih i dat njihovim siromašnim.”

Riječ sadekah je izvedena iz riječi sidk što u arapskom jeziku označava istinitost, povjerljivost, a jedno od značenja joj je i potpuna predanost u potvrđivanju vjere svojim djelima. Jedan od poznatih islamskih učenjaka, Wahidi, kaže da sadaka (sadeqah) označava davanje određene robe ili novca, u ime Boga, kao izražavanje potpune vjere i potvrde vjerovanja u proživljenje i drugi svijet. Muhammed alehi selam je jednom prilikom rekao da je sadaka dokaz i potvrda. (Muslim) U islamskim izvorima pominje se nekoliko vrsta sadake. Tri vrste sadake su općepoznate, dok su samo dvije općeprihvaćene kod muslimana u Bosni i Hercegovini. Općepoznate i prihvaćene sadake su sadekatu-l-fitr ili u našem narodu poznate kao vitre i obična sadaka. Sadekatu-l-fitr je pritvrđeni sunnet, praksa Muhameda alejhi selam, i ta sadaka se daje samo u toku mjeseca ramazana. Druga, obična sadaka, daje se tokom cijele godine i ona nema stepen obaveze već dobrog djela za koje će musliman biti adekvatno nagrađen. Treća sadaka, koja se također može dati u toku cijele godine, a koja posebno kod muslimana u Bosni i Hercegovini, nije dobila odgovarajuće mjesto, je i najvažnija sadaka, koja ima stepen farza, stroge obaveze za muslimana i jednog od pet šartova islama. Intersantno je istaći da i obična sadaka, a posebno sadekatu-l-fitr zauzimaju mnogo važnije mjesto u životu muslimana u Bosni i Hercegovini od pomenute obavezne sadake, zekata. Iako prakticiranjem sve tri vrste sadake musliman pokazuje prisustvo imana u sebi i blagodati koje iman sa sobom donosi i potvrđuje svoju pripadnost islamu, bez prakticiranja treće i najvažnije sadake ta potvrda nije potpuna i validna. Pohvalno je to što muslimani u Bosni i Hercegovini tradicionalno imaju jak osjećaj za sadaku i sadekatu-l-fitr, ali je u isto vrijeme i nelogično da u našoj bliskoj prošlosti i sadašnjosti iz tradicije se, kod velikog broja muslimana, gubi i najvažnija vrsta sadake. Možda je odgovor u tome da za ispunjavanje treće vrste sadake je potrebno više napora, studioznijeg pristupa i većeg stupnja odgovornosti, a sigurno i izdvajanja više sredstava iz imetka.

Budući da ništa na ovom svijetu nije slučajno, nije slučajno ni to da Uzvišeni Allah koristi ova dva pojma zekat i sadaku (sadeqah) za označavanje jednog od pet stubova islama. Uzimajući u obzir činjenicu da se kroz pojam zekat naglašava čišćenje, rast i napredovanje, a kroz pojam sadaka (sadeqah) naglašava potrda i dokaz vjere jasno je da uporedo sa čišćenjem i napretkom, stalno nam je potrebno i potvrđivanje našeg islamskog identita. Samo onaj ko na odgovarajući način ispunjava obavezu davanja zekata postiže to.

Kao što smo napomenuli zekat u osnovi ne znači samo materijalno nego i pročišćenje i napredak osoba na psihološkom planu. Preduslov za sam čin čišćenja imetka je duhovno i mentalno pročišćenje i sva tri pomenuta čišćenja su uzajamno povezana. Samo onaj ko je duhovno i mentalno čist i stabilan neće sebi dozvoliti da postane rob svog imetka i da ga taj imetak odvede u propast, a samo onaj ko prakticira čišćenje svog imetka zauzvrat dobija zaštitu od duhovnih devijacija kao što su škrtost , bezosjećajnost i pohlepa. Samo onom zekatnom obavezniku koji na odgovarajući način ispunjava obavezu davanja zekata Uzvišeni Allah pomaže da dostigne visok stepen svijesti koji podrazumjeva zahvalnost Uzvišenom Allahu na nafaci koje mu svakodnevno daje, mogućnosti da pomaže drugim ljudima i saznanju da je čovjek samo korisnik, a ne apsolutni vlasnik, imovine koja mu trenutno pripada. Intersantno je napomenuti da Uzvišeni Allah kada u suri eš-Šems govori o duši i u devetom ajetu kaže:

Uspjeće onaj ko dušu očisti.

On koristi pojam zekka, koji je istovjetan pojmu obaveznog čišćenja imetka, davanja zekata. Svako vrijeme u ljudskoj povijesti je na svoj način teško, ali možemo ustvrditi, da nikada kao danas nam nije potrebno duhovno, mentalno i materijalno pročišćenje. To pročišćenje u velikoj mjeri donosi zekat. Stoga je zekat jedan od ključeva naše duhovne, mentalne i materijalne obnove, stabilnosti i napretka.

Generalno se iz Kur'anskih ajeta i hadisa Muhameda alejhi selam koji govore o zekatu može izvući poruka da osoba neće postići istinsko dobročinstvo, iskrenost, niti će iskreno vjerovati i bojati se Uzvišenog Allaha, dok ne bude ispunjavao obavezu zekata i ispunjavanjem te obaveze on se u potpunosti distancira od licemjera i nevjernika. Osoba koja na pravi način ispuni svoju obavezu davanja zekata bit će nagrađena nagradom koju je Uzvišeni Allah pripremio za svoje iskrene robove. S druge strane, negirati zekat, kao strogu vjersku obavezu, znači izlazak iz vjere, a ne davanje zekata za osobu koja ga je dužna dati, prestavlja veliki grijeh koji podrazumjeva kako dunjalučku tako i ahiretsku kaznu i udaljava od Allahove dž.š. milosti.

Davanje zekata na adekvatan način, u našem vremenu, jeste jedna od najboljih potvrda pripadnosti islamu i lojalnosti Islamskoj zajednici. Muslimani, zekatni obaveznici, koji daju svoj zekat u Fond Bejtu-l-mal postižu višestruke efekte, za koje će, ako Bog da, biti višestruko i nagrađeni. Prvi efekat je izvršavanje jedne od pet najznačajnijih vjerskih dužnosti, čime svjedoče, potvrđuju svoju pripadnost islamu. Drugi je izvršavanje obaveze u skladu sa važećim propisima, čime iskazuju podršku i potvrđuju lojalnost Islamskoj zajednici, koja je potvrda postojanja i jedan od stubova opstanka muslimana na ovim prostorima. Treći je, za savremene muslimane možda i najteži aspekt, sposobnost da budu dio organiziranog sistema, koji putem jačanja Fonda Bejtu-l-mal jača jedinstvo i poziciju muslimana na ovim prostorima.

Budući da je islam vjera sistema, jedno od ključnih pitanja savremenih muslimana je i pitanje potvrde svoje vjere kroz sistemski uređene mehanizme. Nažalost, i previše nas ima koji smatramo da nam nisu potrebna sitemski uređena rješenja.

Podaci koji govore da manje od petnaest posto zekatnih obaveznika muslimana u Bosni i Hercegovini daje na odgovarajući način zekat trebali bi da zabrinu svakog od nas. Očigledno je da veliki broj muslimana u Bosni i Hercegovini i dijaspori ne obraća pažnju na ogromnu važnost ove obaveze koja je naglašena i u brojnim hadisima Muhameda alejhi selam. Navešćemo samo neke od hadisa koji ukazuju na uticaj zekata na svakodnevni život. Prenosi Hâkim da je Muahmed alejhi selam rekao:

"Ako daš zekat na svoju imovinu odstranio si od sebe zlo i nesreću."

U drugom hadisu, koga prenosi Ebu Davud, Muhammed alejhi selam je rekao:

”Osigurajte svoje imetke davanjem zekata”

Također, u hadisu koji govori o posljedicama ne davanja zekata na cjelokupnu zajednicu Muhamed alejhi selam kaže:

”Nema naroda koji ne daje zekat, a da ga Allah neće kazniti raznim nesrećama, glađu i sušom.”

Ukoliko nam navedeni hadisi, brojni ajeti i ostali argumenti islamskih učenjaka nisu dovoljni, da bismo popravili svoj odnos prema zekatu i sa punom odgovornošću pristupili ispunjenju te obaveze i na taj način potvrdili svoj identitet i pripadnost islamu, moramo detaljno preispitati osnovne postulate našeg rezonovanja i djelovanja.

Prirodno je da čovjek do neke mjere voli imetak, vežući se na određeni način za njega i nastoji da ga zaštiti, ali je u isto vrijeme nepojmljivo da ignoriše jasna kur'anska upozorenja i upozorenja koje je uputio Muhamed alejhi selam o stvarnim opasnostima za taj imetak. Jedno od upozorenja koje je uputio Muhamed alejhi selam je hadis kojeg prenosi Bejheki: ”Zekat se nikada nije pomiješao sa bilo kojim dijelom imetka, a da ga nije uništio i učinio da se raspadne” Imami Ahmed smatra da ovaj hadis odnosi se i na one koji primaju zekat, iako ga ne zaslužuju i ne pripadaju kategorijama koje mogu primiti zekat. Miješanje zekata sa ostatkom njihovog imetka za posljadicu će imati njegov raspad i uništenje. Šerijatski pravnici se slažu da ispunjenje obaveze davanja zekata ne podrazumjeva samo čin davanja zekata, već ta obaveza podrazumjeva odgovarajući obračun, vođenje računa kome se daje zekat i na kraju sam čin davanja. Činjenice govore da ukoliko želimo biti uspješni na ovom svijetu i zaslužiti Allahovo zadovoljstvo, oprost i nagradu na budućem svijetu, moramo promijeniti svoj odnos prema zekatu. Vrlo često ljudi koji ne žele da daju zekat pravdaju to različitim izgovorima nastojeći oprati svoju savjest. Međutim, svako onaj ko trezveno razmišlja i upoznat je makar sa dijelom Kur'anskih ajeta i hadisa koji govore o zekatu, neće sebi dopustiti da se ogluši o ispunjenje jedne od najzanačajnijih obaveza za muslimane. Samo oni koji su postali robovi svog imetka i očiti neprijatelji islama i muslimana mogu sebi dopustiti da u negativnom kontekstu govore o zekatu. Hvala Uzvišenom Allahu, koji je uputio generacije naših prethodnika i naših savremenika koji su potvrđivali i potvrđuju svoju vjeru i pripadnost zajednici muslimana davanjem zekata. Zahvaljujući toj uputi i njihovom odgovornom odnosu prema ovoj obavezi mi danas imamo Fakultet Islamskih nauka u Sarajevu, imamo očuvanu Gazi Husrevbegovu medresu i biblioteku, imamo prilično jake i stabilne institucije Islamske zajednice. S druge strane, možemo sa žaljenjem konstatirati da smo propustili jednu veliku priliku da putem organiziranog davanja zekata i jače podrše Fondu Bejtu-l-mal, damo veći doprinos povratku naše braće na svoja ognjišta čime bi se na cijeloj teritoriji naše domovine, u većoj mjeri, svakodnevno potvrđivala prisutnost islama i muslimana. Iako mnogima od nas, stavljanje u vezu našeg odnosa prema zekatu i našeg ukupnog društveno-ekonomskog stanja, uključujući i dokaz naše vjere na cijelom području Bosne i Hercegovine, nije odgovarajuće, ta veza sigurno postoji. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je preuzela jedan veliki emanet, obavezu i odgovornost da organizira prikupljanje i raspodjelu zekata i sadekatu-l-fitra s ciljem da ispunjenje obaveze davanja zekata za muslimane u Bosni i Hercegovini učini što lakšim i da ojača poziciju muslimana na ovim prostorima. U cilju podizanja svijesti zekatnih obaveznika i jačanja Fonda Bejtu-l-mal, u narednom periodu, Islamska zajednica će poduzeti konkretne aktivnosti na jačanju i unapređenju sistema promocije, prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra. Svjesni smo činjenice da sadašnji sistem sigurno nije savršen i da ima dosta prostora za njegovu doradu, ali i da samo zajedničkim radom i podrškom tom sistemu, možemo očekivati izgradnju boljeg sistema u budućnosti. Svaki pokušaj soliranja i opstrukcija prema postojećem sistemu, ma od koga on dolazio, može se ocijeniti kao zlonamjeran i loš za Zajednicu i poguban za izgradnju boljeg sistema. Veliki je broj zekatnih obaveznika u Bosni i Hercegovini i dijaspori koji imaju želju da saznaju što više o ovoj obavezi, ali na žalost, vrlo često, ne dođu do adekvatnih informacija i odgovora iz raznoraznih razloga. U isto vrijeme, priličan je broj i onih zekatni obaveznika koji ne žele da daju zekat i uvijek su skloni izmišljati brojne izgovore među kojima je najčešći izgovor da nemaju adekvatne odgovore na odgovarajući način obračuna zekata na svoju imovinu. Iako većina imama u Bosni i Hercegovini je u mogućnosti da da i daje adekvatne odgovore na postavljena pitanja o zekatu, u posljednje vrijeme zekatni obaveznici mogu da koriste i savremena pomagala za obračunavanje zekata. Jedno od tih pomagala je i softwer za obračunavanje zekata, zekat kalkulator, kojeg svi zainteresirani zekatni obaveznici mogu pronaći i koristiti na web portalu Rijaseta Islamske zajednice: www.rijaset.ba/zekat Također, zekatnim obaveznicima se nude i razni materijali u vidu printanih uputstava za obračunavanje zekata, kao i mogućnost da putem telefona, fax-a i e-maila dođu do odgovarajućih odgovora na pitanja vezana za zekat. Na kraju ostaje pitanje, da li će većina od nas potrošiti ostatak svog života tražeći raznorazna opravdanja i uvjerenja, kako bi izbjegli obavezu davanja zekata ili ćemo ovjeriti svoju potvrdu na vrijeme i sa njom doći pred Gospodara na Sudnjem danu.

Molimo Uzvišenog Allaha da nas uputi i da nam snage da se odupremo šejtanskom uticaju i svoje obaveze ispunimo u skladu sa Njegovom naredbom i uputom kako bi On sa nama bio zadovoljan i kako bi postigli sreću na ovom i na budućem svijetu.

 

mr. Elnur Salihović

izbufinskoj
Islamska zajednica Bošnjaka u Finskoj je osnovana 11.11.1995 godine u Helsinkiju

2 komentara

  1. Sellam aleikum,lijep pozdrav. Ja se zovem Saima Bajic I ja zivim u stanu u Zenici sa svojom tesko bolesnom nepokretnom majkom Safijom i mene je muka i situacija u kojoj se nalazimo moja majka i ja natjerala pa se na ovakav nacin,putem interneta obracam nasem narodu,nasim zemljacima bosancima i bosankama,svim dobrim ljudima za pomoc u hrani ili lijekovima za moju majku i mene,ja pare-novac uopste ne trazim jer nam je pretesko za hranu,pa i mali paketic hrane,malo hrane kada dobijemo ili kada nam nasi zemljaci upute ,donesu nama je itekako velika pomoc,jer nam je pretesko za hranu.Ja vas ovim putem molim,ako zelite da pogledate sve o majki i meni,nase sve slike,nase podatke ,sve o nama i nasoj situaciji koja nas je zadesila i u kojoj se nalazimo od kako je se moja majka razbolila od mozdanog udara i ostala nepokretna i sve o nama na stranici: http://www.Molbazapomoc.Blogspot.Com i ja vas molim u ime svoje majke i moje ime,ako nas mozete pomoci,i malo hrane,mali paketic hrane,jako je velika pomoc majki i meni,ili lijekovi za moju majku,a najteze nam je za hranu,pa i malo hrane,nama je velika pomoc,jer drugog nacina da obezbijedim osnovne namirnice za zivljenje svojoj majki i meni ja nemam,pa prezivljavamo ovako,od pomoci prije svega dragoga Allaha s.V.T,pa naseg naroda,brace i sestara bosanaca i bosanki i svih dobrih ljudi koji nam pomognu,donesu nam pomoc,posalju i pomognu nas.Ja nisam u mogucnosti da radim bilo kakav posao da bih mogla obezbijediti osnovno za zivljenje majki i sebi,jer se brinem o majki non stop,ne smijem je ostavljati samu na duze vrijeme,jer je to takva bolest da uvijek neko mora biti uz takve bolesnike,a mi nemamo nikoga od familije-porodice,da mene moze zamijeniti i pricuvati majku,same smo,niti imamo bilo kakvu pomoc od opstine,tako da me je muka natjerala,a ovo mi je jedini nacin da se snalazim za hranu i nase komsije sto nas pomognu.Ja vas molim,bilo kakva pomoc,malo hrane,lijekovi za majku,nama je velika pomoc,a ako niste u mogucnosti bilo kako nas pomoci,sto ja razumijem,ja vas molim ako barem ako poznajete nekoga od nasih zemljaka,naseg naroda ko bi nam mogao i zelio bilo kako pomoci,da pokazete moj apel za hranu za pomoc majki i meni i stranicu na kojoj se nalazi sve o nama.Allah dragi Svemoguci dz.s. da vam Podari svaki Hair,vama i vasima najmilijima,za vas najbolji,Amin jarabih.Sellami za vas i vase najmilije od majke Safije i mene kcerke Saime iz Zenice.Sellam.

Komentariši