Biografija Nedzad Ceman

Obrazovanje
• ‘Gazi Husrev- begova medresa’, Sarajevo (završio 1988)
• Hifz časnog Kur'ana (položio u IV razredu medrese 1988)
• Šerijatski fakultet, odsjek – Isl. pravo i zakonodavstvo, Amman-Jordan
(25.06.1996
Radno iskustvo
• Imam, hatib i muallim u Avdi-pašinoj džamiji u Tešnju (1.10.1998 –
31.08.2001)
• Profesor fikha i kiraeta u medresi ‘Osman ef. Redžović’, Visoko (1.9.'01 –
31.08.'03)
• Nastavnik islamske vjeronauke u ‘OŠ El-Walidein Gazzaz’, ‘Sedma OŠ’,
Blažuj i ‘Deveta OŠ’, Rakovica (1.09.2003 – 31.05.2010)
• Glavni i odgovorni urednik porodičnog magazina ‘Semerkand’ (1.06.2010 –
31.12.2014)
Sa arapskog na bos.jez. preveo je 15 knjiga, a u 5 djela je bio suprevodioc.
Preveo je slijedeće knjige:
• Stotinu odlika dana džume (es-Sujuti)
• Poslanikov savjet Ibn-Abbasu (Ibn Redžeb el-Hanbeli)
• Ashabi sa sofe medinske džamije (Ebu Nuajm el-Isfahani)
• Ljubav prema Allahu Uzvišenom (deseti ogranak imana iz djela Šu'abu l-iman
od Bejhekija)
• Džennetske nagrade (el-Kušejri i el-Hakki)
• Suština pisanih djela (el-Gazali)
• Iskrenost (el-Harraz)
• Spoznaja i savjet (el-Muhasibi)
• Bašča ‘arifa (en-Nevevi)
• Signali (Ibn Hadžer el-Askalani)
• Knjiga o imanu (Ibn Ebi Šejbe)
• Plijen sa Bedra (cjelovit prijevod sure el-Enfal iz tefsira Ruhu l-bejan)
• Radujte se Kur'anu (Ismail Hakki)
• Tefsir Tusteri (Sehl b. Abdullah et-Tusteri)
• Moj put – priručnik iz akaida za drugi razred medrese
Jedan od prevodioca bio je u slijedećim djelima:
• Stepeni duhovnog uzdizanja (Ibn Kajjim)
• Primjeri istinskog vjerovanja (Ahmed Ferid)
• Odgovori – izbor fetvi (es-Sujuti)
• Tefsir kratkih sura (Ibn ‘Adžibe el-Haseni, Bahru l-medid)
• Olakšani komentar Kur'ana (Teshil, Ibn Džuzejj) (od šest preveo je tri toma).

izbufinskoj
Islamska zajednica Bošnjaka u Finskoj je osnovana 11.11.1995 godine u Helsinkiju

Komentariši